Công văn số 30/PGDĐT về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy trong các đơn vị trường học.